جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه رازی
آدرس خیابان جغفری کوچه ریحانی
 مسول فنی دکتر یوسفی لیمنجوبی
خدمات کلی آزمایشات روتین
ساعت کار
تلفن 0182-3222081
پست الکترونيک
وب سايت

تصاویر آزمایشگاه