جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه آزمایشگاه تشخیص پزشکی شفا
آدرس خیابان شهدا.کوچه اطبا
 مسول فنی دکتر فیروزه توسرکانی
خدمات خون شناسی.بیوشیمی.میکروبیولوژی.انگل و قارچ شناسی.ایمونولوژی.هورمون شناسی
ساعت کار
تلفن 0131-7229003
پست الکترونيک
وب سايت

تصاویر آزمایشگاه