جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه مهر
آدرس ميانه -خيابان امام
 مسول فنی خانم دکتر ايماني
خدمات دارای بخش های : بیوشیمی ، سرولوژی ، هورمون شناسی ، هماتولوژی
ساعت کار
تلفن 0098-423-2226533
پست الکترونيک
وب سايت

تصاویر آزمایشگاه