جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه آزمايشگاه قائم
آدرس مراغه - خيابان پاسداران - داخل مرکز درماني تخصص
 مسول فنی
خدمات دارای بخش های : بیوشیمی ، سرولوژی ، هورمون شناسی ، هماتولوژی
ساعت کار
تلفن 0098-421-223001
پست الکترونيک
وب سايت

تصاویر آزمایشگاه