جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه آزمايشگاه بيمارستان امام
آدرس سراب - خيابان امام
 مسول فنی دکتر کرماني
خدمات دارای بخش های : بیوشیمی ، سرولوژی ، هورمون شناسی ، هماتولوژی
ساعت کار
تلفن 0098-0431-2222
پست الکترونيک
وب سايت

تصاویر آزمایشگاه