جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه آزمايشگاه بهار
آدرس بستان آباد- بلوار 29 بهمن
 مسول فنی دکتر خضري
خدمات
ساعت کار
تلفن 0098-432412-4382
پست الکترونيک
وب سايت

تصاویر آزمایشگاه