جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه فارابی
آدرس اليگودرز - خ امام كوي اميركبير جنب پاساژ سینا
 مسول فنی دكتر حسين ناصر زاده
خدمات پاتوبیولوژی
ساعت کار
تلفن ۲۲۲۳۷۹۷
پست الکترونيک
وب سايت

تصاویر آزمایشگاه