جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه پاتوبیولوژی مرکزی
آدرس خیابان پزشکان-جنب داروخانه دانیال ساختمان پزشکی شریفی
 مسول فنی دکتر مهدی حدیثی
خدمات هورمون شناسی-هماتولوژی-بیوشیمی-سرولوژی-میکروبیولوژی-ایمونولوژی-پاتولوژی
ساعت کار
تلفن 0452-7295012
پست الکترونيک
وب سايت

تصاویر آزمایشگاه