جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه زاگرس
آدرس کرمانشاه -کرمانشاه - آباداني و مسكن
 مسول فنی دكتر دانايي فر
خدمات بيوشيمي - هماتولوژي - ايمونولوژي - ميكروبيولوژي - انگل شناسي - تجزيه ادرار - هورمون شناسي
ساعت کار 7:00 صبح تا 7:00 شب
تلفن 0098-831-4294185
پست الکترونيک
وب سايت

تصاویر آزمایشگاه