جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه پاتوبيولوژي داراب
آدرس فارس - داراب - بلوار امام خميني
 مسول فنی دكتر مهرداد مهرزاده
خدمات پاتولوژی - بيوشيمي - هماتولوژي - ايمونولوژي - ميكروبيولوژي - انگل شناسي - تجزيه ادرار - هورمون شناسي
ساعت کار 7:00 تا 18:00
تلفن 0098-732-6236755
پست الکترونيک
وب سايت

تصاویر آزمایشگاه