جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه فارابی
آدرس اصفهان - خمینی شهر - خيابان امام- خيابان وليعصر
 مسول فنی دكتر محمد حسين خاني
خدمات بيوشيمي - هماتولوژي - ايمونولوژي - ميكروبيولوژي - انگل شناسي - تجزيه ادرار - هورمون شناسي
ساعت کار 7:00 تا 18:00
تلفن 0098-312-3229972
پست الکترونيک
وب سايت

تصاویر آزمایشگاه