جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه پاتوبیولوژی آريا
آدرس کردستان - سنندج - ميدان آزادي ـ كوچه بيمه ايران
 مسول فنی دكتر سعيد زباني
خدمات پاتولوژی - بيوشيمي - هماتولوژي - ايمونولوژي - ميكروبيولوژي - انگل شناسي - تجزيه ادرار - هورمون شناسي
ساعت کار 7:00 تا 19:00
تلفن 0098-871-3289494
پست الکترونيک
وب سايت

تصاویر آزمایشگاه