جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه مركزي و رفرانس
آدرس سمنان - شهید رجائی – آزمایشگاه مرکزی و رفرانس
 مسول فنی دکتر رضوانی – دکتر فاضل نجفی
خدمات بيوشيمي - هماتولوژي - ايمونولوژي - ميكروبيولوژي - انگل شناسي - تجزيه ادرار - هورمون شناسي
ساعت کار 7:00 تا 14:00
تلفن 0098-231-3322284
پست الکترونيک
وب سايت

تصاویر آزمایشگاه