جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه بيمارستان دی
آدرس تهران - خیابان وليعصر - خيابان توانير
 مسول فنی دكتر ايرج ديهمی
خدمات بيوشيمي - هماتولوژي - ايمونولوژي - ميكروبيولوژي - انگل شناسي - تجزيه ادرار - هورمون شناسي
ساعت کار شبانه روزی
تلفن 0098-21-88785811
پست الکترونيک
وب سايت

تصاویر آزمایشگاه