جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه اميرالمومنين
آدرس همدان - اسدآباد - ميدان امام خمینی
 مسول فنی دکتر جهانی
خدمات بيوشيمي - هماتولوژي - ايمونولوژي - ميكروبيولوژي - انگل شناسي - تجزيه ادرار - هورمون شناسي
ساعت کار 7:00 تا 18:00
تلفن 0098-812-3232014
پست الکترونيک
وب سايت

تصاویر آزمایشگاه