خلاصه روش کار کیتهای کمپانی CALBIOTECH  امریکا در یک نگاه

 

Test Name

Sample size

Enzyme conj

Incubation time

Wash

TMB

Incubation time

Stop

Reading filter

T3

50 l

100 l (diluted)

60 min RT

3

50 l A + 50 l B

15 min RT-Dark

50 l

450 nm

 

Test Name

Sample size

Enzyme conj

Incubation time

Wash

TMB

Incubation time

Stop

Reading filter

T4

25 l

100 l (diluted)

60 min RT

3

50 l A + 50 l B

15 min RT-Dark

50 l

450 nm

 

Test Name

Sample size

Enzyme conj

Incubation time

Wash

TMB

Incubation time

Stop

Reading filter

TSH

50 l

100 l

60 min RT

3

50 l A + 50 l B

15 min RT-Dark

50 l

450 nm

 

Test Name

Sample size

Enzyme conj

Incubation time

Wash

TMB

Incubation time

Stop

Reading filter

T3 uptake

25 l

100 l (diluted)

60 min RT

3

50 l A + 50 l B

15 min RT-Dark

50 l

450 nm

 

Test Name

Sample size

Enzyme conj

Incubation time

Wash

TMB

Incubation time

Stop

Reading filter

Free-T3

50 l

100 l

60 min RT

3

50 l A + 50 l B

15 min RT-Dark

50 l

450 nm

 

Test Name

Sample size

Enzyme conj

Incubation time

Wash

TMB

Incubation time

Stop

Reading filter

Free-T4

50 l

100 l

60 min RT

3

50 l A + 50 l B

15 min RT-Dark

50 l

450 nm

 

Test Name

Sample size

Enzyme conj

Incubation time

Wash

TMB

Incubation time

Stop

Reading filter

LH

50 l

100 l

60 min RT

3

50 l A + 50 l B

15 min RT-Dark

50 l

450 nm

 

Test Name

Sample size

Enzyme conj

Incubation time

Wash

TMB

Incubation time

Stop

Reading filter

FSH

50 l

100 l

60 min RT

3

50 l A + 50 l B

15 min RT-Dark

50 l

450 nm

 

Test Name

Sample size

Enzyme conj

Incubation time

Wash

TMB

Incubation time

Stop

Reading filter

B-hCG

25 l

100 l

60 min RT

3

50 l A + 50 l B

15 min RT-Dark

50 l

450 nm

 

Test Name

Sample size

Enzyme conj

Incubation time

Wash

TMB

Incubation time

Stop

Reading filter

Rapid-hCG

25 l

100 l

20 min RT

3

50 l A + 50 l B

15 min RT-Dark

50 l

450 nm

 

Test Name

Sample size

Enzyme conj

Incubation time

Wash

TMB

Incubation time

Stop

Reading filter

t-PSA

25 l

100 l

30 min RT

3

50 l A + 50 l B

15 min RT-Dark

50 l

450 nm

 

Test Name

Sample size

Enzyme conj

Incubation time

Wash

TMB

Incubation time

Stop

Reading filter

Prolactin

25 l

100 l

60 min RT

3

50 l A + 50 l B

15 min RT-Dark

50 l

450 nm

 

Test Name

Sample size

Biotin

Reagent

Incubation

time

Wash

Enzyme

conj

Incubation

time

Wash

TMB

Incubation time

Stop

Reading filter

Ferritin

25 l

100 l

30 min RT

3

100 l

30 min RT

3

50 l A + 50 l B

15 min RT-Dark

50 l

450 nm

 

در صورت نياز به اطلاعات بيشتر خواهشمند است با شماره تلفن هاي :
 
44711870 - 44711871 44711872 - 44711873  واحد فـروش و سفـارشات شـركت تحقيقاتي توليدي فارمد آوران سبز  (فاسكو) تماس حاصل کرده و یا ازسایت ما بازدید کنید:

www.phasco.ir