بررسي گيرنده هاي استروژن و پروژسترون در ژانت سل گرانولوماي محيطي حفره دهان