اولين بررسي نحوه عملكرد غدد درون ريز در مردان H.I.V.مثبت در ايران