بررسی سطح سرمی Helicobacter pylori در بیماران مراجعه کننده به آزمایشگاه مرکزی در جنوب شهر تهران سال 89
 

- +
عنوان
ایمیل  
 

علي چوپاني[marand] ارسال کننده
نویسنده / نويسندگان
مترجم
کلید واژه
چکیده
منابع
. .
 


نویسندگان:  1علی چوپانی، 2 زهرا رستمی ،[*] 3   عباسعلی ایمانی فولادی، 4 احمد عبدالهی

1- مرکز تحقیقات بیوتکنولوژی کاربردی، دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله (عج) تهران، ایران

2- دانشگاه آزاد اسلامی گروه میکروبیولوزی ، واحد زنجان، ایران

3- مرکز تحقیقات میکروبیولوژی کاربردی، علوم پزشکی بقیه الله (عج) تهران، ایران

4- دانشگاه علوم پزشکی تهران، آزمایشگاه تشخیص طبی باقر شهر، تهران ایران

چکیده :

زمینه و هدف: هلیکو باکتر پیلوری مهمترین عامل ایجاد زخم و التهابات معده می‌باشد، که با ورود آن به معده سیستم ایمنی فعال می‌شود، یکی از آنتی بادی‌هایی که علیه آن تولید می‌شود  IgG می‌باشد که تیتر آن در سیر بیماری و روش درمان و تشخیص مبتلایان قبلی دارای اهمیت می‌باشد، ارتباط سن و جنس و محل زندگی در ایجاد بیماری مشخص شده است.

مواد و روش‌ها: در این مطالعه مقطعی تعداد 516 نفر از بیماران مراجعه کننده به آزمایشگاه مورد بررسی قرار گرفتند، بعد از جداسازی سرم این افراد، به روش ٍELISA با کیت شرکت MONOBIND) (ساخت USA مورد آزمایش قرار گرفتند. داده‌ها با استفاده از نرم افزار SPSS v.17 تجزیه و تحلیل و از دو آزمون کای اسکوئر و آزمون فیشر استفاده شد.

یافته‌ها: ا ز تعداد کل بیماران 156 نفر (2.30 درصد) دارای تیتر مثبت بودند که 51 نفر (10 درصد) مرد و 105 نفر (2.20 درصد) زن بودند. درصد تیتر بیمار در بین خود مردان با (5.43 درصد) بیشتر از زنان با (5.26 درصد) به دست آمد.و زنان بالای 45 سال با (8.9 درصد) بیشترین درصد تیتر مثبت را داشتند.

نتیجه گیری: نتایج مطالعه نشان داد که حدود (30 درصد) از کل مراجعه کنندگان دارای تیتر بیماری بودند، تعداد زنان مراجعه کننده حدود چهار برابر مردان بودند، ولی درصد تیتر بیمار در بین خود مردان بیشتر از زنان می‌باشد. وزنان بالای45 سال در بین گروههای سنی بیشترین درصد تیتر مثبت را داشتند.

کلمات کلیدی: هلیکو باکتر پیلوری،  تهران ، الايزا

Title: Serum level of Helicobacter pylori IgG of patients referred to the Central Laboratory in South of Tehran -2010


Author’s:
 1Choupani A, 2[†]Imani fooladi A A, 3 Rostami Z, 4Abdullahi A

1 Applied Biotechnology Research Center , Baqiyatallah university of Medical Sciences, Tehran, Iran 
2 Islamic Azad University, Zanjan, Iran 
3  Applied Microbiology Research Center, Baqiyatallah university of Medical Sciences, Tehran, Iran 
4 Tehran University of Medical Sciences, medical diagnostic laboratories Bagher Shahr, Tehran, Iran

Abstract:

Background: Helicobacter pylori is the major cause of stomach ulcers and inflammation, The immune system is activated by entering the stomach, the IgG is One of the antibodies produced against ٫ The headline in the course of the disease and those with previous treatment and diagnosis is important, Age and sex, place of residence involved in disease

Methods and materials: In this cross sectional study of 516 patients were examined٫After separating the serum of these individuals, samples with ELLISA method and kit of company (MONOBIND- USA) construction were tested. The data analysis software SPSS v.17 and two Chi-square test and Fisher exact test was used.

Results: The total number of 156 patients (30 .2 %) of patients had a positive titer, titer 51 patients (10%) were male and 105 (20.2 %) were female. women over 45 years (9.8 %) had the highest percentage of disease titers.

Conclusion: The results showed that about 30% of visitors have high titer, about four times as many women as men were admitted, the percentage of cases men’s with (43.5 %) more than women (26.5 %) had accepted;

Keywords: Helicobacter pylori IgG, ELISA, Tehran

مقدمه :

هلیکو باکتر پیلوری یکی از شایع‌تر ین عفونت‌های جهان و به ویژه کشور های در حال توسعه می‌باشد. این عفونت در کشورهای پیشرفته در سنین بالاتر ولی در جوامع پایین از سنین کودکی افراد به آن آلوده می‌شوند. غیر از سن مواردی ازجمله وضعیت محیط زیست و فقر مالی و ژنتیک نیز در ابتلا به آن نقش مهمی دارد.(1, 2) این باکتری در انسان قادر به ایجاد بیماری‌هایی از قبیل پپتیک اولسر،گاستریت، التهاب دوازدهه و دیس پپسی غیر اولسری است (2, 3) .یکی از روش‌های غیر تهاجمی و راحت برای تشخیص این بیماری استفاده از روش‌های ایمنولوژیک می‌باشد، و اندازه گیری سطح سرمی ایمنوگلوبولینها راحت‌ترین و اقتصادی‌ترین این روش‌ها است(1, 2) .

روش ELISA جهت اندازه گیری IgG هلیکوباکتر پیلوری در مطالعات اپیدمیولوژیک به صورت گسترده ایی مورد استفاده قرار گرفته و اخیراً هم در رژیم درمانی طولانی مدت جهت درمان و مانیتورینگ آن مورد توجه ویژه واقع شده است (1, 3, 4) .ارائه خدمات بهداشتی و درمانی با کیفیت مستلزم داشتن آمار دقیق است و ارائه این آمار بدون به دست آوردن دقیق داده های لازم از طریق مطالعه منطقه ایی امکان پذیر نیست.

در تهران مطالعات اپیدمیولوژیک دقیق و درستی انجام نگردیده و آمار دقیقی از وضعیت ابتلا به آن در مناطق وجود ندارد. منطقه مورد مطالعه جنوبی ترین نقطه تهران بزرگ می‌باشد.

مواد و روش‌ها:

در یک مطالعه مقطعی به مدت 18 ماه از بهمن سال 1387 تا آخر ماه تیر 1389 تعداد 516 نفر مراجعه کننده به آزمایشگاه مرکزی باقر شهر مورد بررسی قرار گرفت. بعد از گرفتن نمونه به صورت لخته و جداسازی سرم به دمای 8  4 منتقل شد و در هفته دو روز آزمایشات مربوط به اندازه گیری IgG با کیت شرکت (MONOBIND ( ساختUS A و با کد ساخت 1425-300 و 1425- 303 و با حساسیت 95 درصد و اختصاصیت 95 در صد برای هر دو کیت و طبق بروشور آن ها صورت گرفت.

دستگاه ا لایزا ریدر مدل (Stat Fox 303) ساختUSA برای خواندن میزان جذب مورد استفاده قرار گرفت. نتایج به دست آمده با استفاده از نرم افزار SPSS v.17 تجزیه و تحلیل و از دو آزمون کای اسکوئر و آزمون فیشر استفاده شد.

یافته‌ها:

تعداد کل مراجعه کنندگان 516 نفر بودند که میزان مراجعه زنان بیشتر از مردان بود و در نمودار شماره 1 مشخص شده است. از تعداد کل بیماران 156 نفر (2.30 درصد) دارای تیتر مثبت بودند که 51 نفر (10 درصد) مرد و 105 نفر (2.20 درصد) زن بودند.(نمودار شماره 2) و هم چنین مطالعه نشان داد که در مقایسه میان جنس و تیتر، میزان تیتر مثبت مراجعه کننده مرد در بین جامعه خودشان بالاتر از زنان می‌باشد و (5.43 درصد) مردان مراجعه کننده به نوعی با بیماری درگیر بوده‌اند در حالی که این آمار در زنان (4.26 درصد)

می‌باشد در این بررسی از آزمون فیشر با 0.04= P استفاده شد و این یک رابطه معنی دار است. (نمودار شماره 4 و زنان بالای 45 سال با (8.9 درصد) بیشترین درصد تیتر بیماری را داشتند و این یک رابطه معنی دار با 0.007= P است. به جدول شماره 1 مراجعه شود.                                          

 

 

نمودارشماره 1 (مقایسه مراجعه کنندگان)


 

 

 


 

 


نمودار شماره 2 (تیتر مثبت دربین جنس خود)

 

 

 

جدول شماره 1 (آمار گروه‌های سنی)

 

 

بحث:

پروفسور جاوورسکی (Jaworski) لهستانی اولین کسی بود که حدود 100 سال پیش در ترشحات معده باکتری‌های مارپیچی شکل را توضیح داد(5).

تخمین زده می‌شود که حدود نیمی از مردم جهان به این باکتری آلودگی دارند. بعد از سال 1990 بر رسی و تحقیق در مورد بیماری صورت گرفت گرچه قبل از آن نیز مطالعات صورت می‌گرفت.

در سال 1995 با مطالعه در چند کشور جهان و با تقسیم آن‌ها به دو گروه کشور های با آلودگی بالا و آلودگی پایین و بررسی ان در گروه‌های مختلف اجتماعی نشان دادند که میزان ابتلا در کشورها پیشرفته باهم مشابهت دارند و این موضوع در کشور های در حال توسعه هم صادق می‌باشد.(6)

سال 1996 در فنلاند عیار آنتی بادی را در نوزادان اندازه گیری کردند و میزان موارد مثبت را (5.1 درصد) گزارش کردند.(7)

در سال 2000 از ایتالیا در جمهوری سان مارینو با مطالعه مقطعی افراد تصادفی مراجعه کننده به بیمارستان، میزان تیتر مثبت را بدون در نظر گرفتن جنسیت (48.0 درصد) گزارش نمودند(8).

جامعه کودکان مصری در سال 2000  میزان ابتلا را با روش سرو لو ژیک  بررسي شد و میزان تيتر مثبت (10 درصد) گزارش شد که با نتایج به دست آمده قرا بت معنی داری دارد(9).

در سال 2002 در یک بیمارستان نیروی هوایی یونان از بین مراجعه کنندگان به ظاهر سالم نظامی را مورد بررسی قرار دادند و در بین افراد (20-30 سال) درصد موارد مثبت (23.6 درصد) گزارش شد(10).

در سال 2003 در چین با بررسی بیماران با (precancerous lesions) در بین گروه های بیماری از (85  54 در صد) گزارش شد(11).

در سال 2005 از دو منطقه ویتنام با بررسی سرولوژیک IgG )آمار بسیار بالای ابتلا57  درصد (بیماران را گزارش گرديد که با آمار ارائه شده تحقیق تفاوت فاحشی دارد؛ و این دلیل اصلی بروز سرطان‌های گوارشی در این کشور هست(12).

در سال 2006 در جمهوری چک طبق یک تحقیقات وسیع در بین افراد (100-5 سال) میزان ابتلا و مثبت شدن تیتر سرولوژیک را (41.9 درصد) گزارش نمودند و نشان دادند که آمار ابتلا در حال افزایش بوده و در بین اطفال و نوجوانان این مشکل حادتر دیده می‌شود(13).

در سال 2007 در ترکیه با بررسی 275 سرم مربوط به بیماران با گروه سنی (15-1 سال) میزان ابتلا را (23.6 درصد) گزارش نمودند که در مقایسه با جامعه مورد مطالعه ما آمار بالاتری را ارائه نموده است(14).

در همان سال کشور ترکیه ضمن بررسی بیماری در منطقه آنتالیا نشان دادند که تیتر آنتی بادی در زنان با (43.8 درصد) بیشتر از مردان با (38.0 درصد) بود که با نتایج منطقه ایی  بررسی شده مغایرت داشت(15). بعد از سال 2008 اوج تحقیقات اپیدمیولوژیک در دنیا صورت گرفت و کشور های زیادی به خصوص کشورهای پیشرفته به دلیل آمار های بالای ارائه شده از این مناطق برای تحقیقات سرمایه گذاری کردند. در لهستان سال 2009 با بررسی دندان پزشکان ضمن نشان داده شد آمار بالای (70.0 درصد) مثبت آزمایش سرولوژیک این جامعه نشان داد که بعضی گروه‌های حرفه ایی پر خطر می‌توانند آمار بالایی داشته باشند(16).در سال 2010 در کشور بنگلادش ضمن بررسی دانشجویان علوم پزشکی در دو مرحله (مرحله ورود و یک سال بعد) با افزایش (9.0 درصدی) تیتر سرولوژیک مواجه شدند. معنی این مطلب این است که نحوه تغذیه و محیط روی افزایش بیماران تأثیر گذار است(17).

و بالاخره در سال 2011 در کشور پاکستان با بررسی افراد سالم در یک مرکز پزشکی شهر لاهور نشان دادند که ( 35 درصد) از مراجعه کنندگان دارای تیتر بیماری مثبت بودند که به آمار ارائه شده در این مطالعه نزدیک است(18).

اما در ایران، در سال 1378 با بررسی سر و اپیدمیولوژیک دانش آموزان شهرستان ساری با گروه سنی (18-7 سال) میزان تیتر بیماری را در (19.2 درصد) از افراد مثبت نشان داد و همچنین افزایش بیماری را در گروه سنی (18-7 سال) ارائه نمود(1). و در سال 1382 با بررسی بیماران دارای عفونت تنفسی فوقانی، مشخص کرد که حدود (73.0 درصد) از این افراد دارای تیتر بیماری می‌باشند؛ و این موضوع به دلیل آمار بالا محتاج بررسی‌های دقیق‌تری می‌باشد(4). در سال 1382 با بررسی کودکان مبتلا به دیابت در اصفهان بین سنین (18-2 سال) افزایش (5.3 درصدی) را در مقابل گروه شاهد ارائه کردند که بر طبق محاسبات آماری معنی دار نبود(19). در سال 1383 بیماران مبتلا به سرطان معده را در شهر زاهدان مورد بررسی قرار گرفتند و بالا بودن (100.0 درصد) آنتی بادی را به دست آوردند و این دخالت مستقیم این باکتری را در ایجاد بیماری سرطان معده نشان می‌دهد(3).

در سال 1385 با مقایسه روش سرولوژیک با روش بیوپسی در دانش آموزان شهر تهران (26.0 درصد) آن‌ها مثبت گزارش شده‌اند و این نزدیک‌ترین آمار به منطقه مورد مطالعه بود(2). در سال 2007 با بررسی بیماران دارای سندروم کرونری شهر گرگان (51.0 درصد) از آن ها را مثبت گزارش نموده‌اند(20). با بررسی عموم مردم در شهرستان نهاوند میزان تیتر بالا را در سال 2009 (71.0 درصد) گزارش نموده است که این آمار بسیار از حد طبیعی بالاتر است(21). در سال 2010 در شهر اهواز با بررسی بیماران قلبی به نتیجه (61.1 درصد) دست یافتند که نتیجه قابل توجهی است و باید مورد توجه واقع شود(22). سال 2011 در شمال ایران با بررسی بیماران دارای عفونت مزمن میوکارد میزان تیتر بالا را (51.4 درصد) گزارش شد(20). مطالعات مشابه که اختصاص به منطقه باقر شهر تهران باشد وجود نداشت و این اولین مطالعه منطقه ایی این بیماری بود.

نتيجه گيري:

هدف از این مطالعه بیشتر به دست آوردن اطلاعات منطقه ایی بود و ملاحظات شرایط منطقه اهمیت آن را چندین برابر می‌نمود.این مطالعه نشان داد که مراجعه کنندگان به آزمایشگاه را بیشتر زنان تشکیل می‌دهند در حالی که در بین جامعه آماری آن‌ها میزان تیتر بیمار کم است و مردان مراجعه کمتری دارند در حالی که تیتر بیماری بیشتری داشتند. (30.2 درصد) از بیماران دارای تیتر مثبت بودند که با آمار مناطقی از کشور های مصر و ترکیه و فنلاند و پاکستان نزدیک بود. تیتر مثبت در بین مردان با (46.5 درصد) بالاتر از زنان با (26.4 درصد) به دست آمد که با نتایج به دست آمده در بعضی مناطق مثل کشور ترکیه مغایرت داشت. در بیشتر مناطق جهان افزایش بیماری در گروه‌های سنی کودک و نوجوان گزارش شده است و در این مطالعه نیز آمار قابل توجه بود. در بعضی مطالعات علاوه بر نقش سن و جنس عواملی نظیر نوع تغذیه، شغل، عوامل خانوادگی و بیماری و... نیز تأثیر زیادی در مثبت بودن نتایج دارد.

تقدير و تشکر:

در تهيه اين مقاله كاركنان آزمايشگاه تشخيص طبي مركزي شهرستان باقر شهر  زحمت زيادي را متقبل شدند كه از زحمات آن‌ها تقدير به عمل می‌آید.

منابع:

1.             Farhadi A, Bahar A, Kowsaryian M, Mahdavi MR. Seroepidemiological study of Helicobacter pylori infection within Sari students aged 7 to 18 , 1387. Journal - Mazandaran University of Medical Sciences2000;10(27):25-19

2.             Zamani A, Bahremand SH, Ojaghi hagigi SM, Tirghari F, Daneshjoo K, Ghasemi M. Endoscopic findings in children with Helicobacter pylori seropositivity and epigastric tenderness tehran schools. Tehran University of Medical Sciences2007;65(11):65-0

3.             Nezam Sk, Rahimi R. Comparison of antibody against Helicobacter pylori in patients with cancer

Stomach than in the control group in Zahedan. Tabib shargh2004;7(4):313-09

4.             Nasrallhee M, Maleky I, khalilian AR. Anti- Helicobacter pylori IgG antibodies to compare the diagnostic

In saliva and serum in patients with upper gastrointestinal disorders. Journal of Gorgan University of Medical Sciences2003;5(11):41-36

5.             Konturek JW. Discovery by Jaworski of Helicobacter pylori and its pathogenetic role in peptic ulcer, gastritis and gastric cancer. J Physiol Pharmacol2003 Dec;54 Suppl 3:23-41.

6.             Pounder RE, Ng D. The prevalence of Helicobacter pylori infection in different countries. Aliment Pharmacol Ther1995;9 Suppl 2:33-9.

7.             Ashorn M, Miettinen A, Ruuska T, Laippala P, Maki M. Seroepidemiological study of Helicobacter pylori infection in infancy. Arch Dis Child Fetal Neonatal Ed1996 Mar;74(2):F141-2.

8.             Gasbarrini G, Pretolani S, Bonvicini F, Gatto MR, Tonelli E, Megraud F, et al. A population based study of Helicobacter pylori infection in a European country: the San Marino Study. Relations with gastrointestinal diseases. Gut1995 Jun;36(6):838-44.

9.             Naficy AB, Frenck RW, Elyazeed A, Remon K, Yongdai R, Malla R, et al. Seroepidemiology of Helicobacter pylori infection in a population of Egyptian children. International Journal of Epidemiology2000 October 1, 2000;29(5):928-32.

10.          Kyriazanos LD, Ilias L, Gizaris V, Hountis P, Georgaklis V, Dafnopoulou A, et al. Seroepidemiology of Helicobacter pylori infection in hellenic navy recruits. Eur J Epidemiol2001;17(6):501-4.

11.          Li S, Lu AP, Zhang L, Li YD. Anti-Helicobacter pylori immunoglobulin G (IgG) and IgA antibody responses and the value of clinical presentations in diagnosis of H. pylori infection in patients with precancerous lesions. World J Gastroenterol2003 Apr;9(4):755-8.

12.          Hoang TT, Bengtsson C, Phung DC, Sorberg M, Granstrom M. Seroprevalence of Helicobacter pylori infection in urban and rural Vietnam. Clin Diagn Lab Immunol2005 Jan;12(1):81-5.

13.          Bures J, Kopacova M, Koupil I, Vorisek V, Rejchrt S, Beranek M, et al. Epidemiology of Helicobacter pylori infection in the Czech Republic. Helicobacter2006 Feb;11(1):56-65.

14.          Ceylan A, Kirimi E, Tuncer O, Turkdogan K, Ariyuca S, Ceylan N. Prevalence of Helicobacter pylori in children and their family members in a district in Turkey. J Health Popul Nutr2007 Dec;25(4):422-7.

15.          Apan TZ, Gursel R, Dolgun A. Increased seropositivity of Helicobacter pylori cytotoxin-associated gene-A in Behcet's disease. Clin Rheumatol2007 Jun;26(6):885-9.

16.          Loster BW, Czesnikiewicz-Guzik M, Bielanski W, Karczewska E, Loster JE, Kalukin J, et al. Prevalence and characterization of Helicobacter pylori (H. pylori) infection and colonization in dentists. J Physiol Pharmacol2009 Dec;60 Suppl 8:13-8.

17.          Jahan H COaUMJ. Helicobacter pylori infection on medical students: A

study on MAG Osmani Medical College, Bangladesh. International Journal of Medicine and Medical Sciences2010; 2(11):354-8.

18.          Mehreen A, Nadeem A, Amin A, Hromeza T, KHurshid R, andafia A. Detection of anti-helicobacter pylori IgG antibodies in healthy subjects

Biomedica2011;27(3):42 – 5.

19.          Shams B, Hashemipoor M, Sadat SH. ‍Comprative Frequnci of helicobacter pylori infection in Children Cunnindh diabetic Review of the Centre for investigations

Glands and Mtabolesm Isfahan. Diyabet and lipid of Iran2003;3(1):40-35.

20.          Bazzazi H, Ghaemi EA, Ramezani MA. The seroepidemiology of the chronic infections in patients with myocardial infarction in North of Iran. J Res Med Sci2011 Mar;15(2):116-9.

21.          Alizadeh AH, Ansari S, Ranjbar M, Shalmani HM, Habibi I, Firouzi M, et al. Seroprevalence of Helicobacter pylori in Nahavand: a population-based study. East Mediterr Health J2009 Jan-Feb;15(1):129-35.

22.          Alavi SM, ., Bahar A, Rajabzadeh A. Seroprevalence study of Helicobacter pylori infection among visitors of cardiac patients in Razi hospital in Ahvaz, Iran. Jundishapur Journal of Microbiology2010;3(1).

 

 [*]  نويسنده مسئول:   دکتر عباسعلی ایمانی فولادی، مرکز تحقیقات میکروبیولوژی کاربردی، علوم پزشکی بقیه الله (عج) تهران، ایران

 Email: imanifouladi.a@gmail.com

[†]   Corresponding Author: Imani Fooladi A A , Applied Microbiology Research Center, Baqiyatallah University of Medical Sciences, Tehran, Iran  Imanifouladi.a@gmail.com   
نام کاربری :
نام رمز :
 

میکروبیولوژی (میکروب شناسی)

ایمونولوژی (ایمنی شناسی)

کنترل کیفی

هماتولوژی (خون شناسی)

بیوشیمی

بانک خون

پاتولوژی (آسیب شناسی)

مایعات بدن

ژنتیک

بیوتکنولوژی (زیست فن آوری)

نانوتکنولوژی

سم شناسی

تومور مارکر

آندرولوژی

بیولوژی سلولی و مولکولی

کلیه حقوق معنوی و مادی این سایت برای شرکت تحقیقاتی تولیدی فارمد آوران سبز محفوظ است 2017®

جنین, پيريمتامين‌،, کریستالوگرافی, هلیکوباکتری‌ها, پژوهش, گرانولهای, Multation, نمونه گیری استاندارد, CDKN1, ماده, CLIA, فیلادلفیا, روغن زیتون, ليزوزوم, میکروبی, میکرو, آزمایشگاهی, اشريشياكلي, تومورهای, فلوئور, گلبول, كلستريديوم, مرکز, لوزالمعده, Diphyllobothrium latum scolex, hCG, هموگلوبين, سننتیک, پاسخگویی, پلیمر, آنژیوگرافی, haematobium, سرم كنترل‌هاي بایورد, واﮐﺴﻦ, گیرنده آلفا دو آدرنرژیک, اگزالواستات, ویسکوزیته, ویروسها, عارضه, ترومبوسیت, Biokit, ليشمانيا, ویروس, موی, گیرنده های ویتامین D, اریتراسما, هيستوليتيكا , picorna, هیستامین, دکربوکسیل, اكتوپلآسم و اندوپلآسم, Liberman-buchard, سیتولوژیک اسمیر واژن, گلیسرول, جفت, روغن نارگیل, Promonocyte, ایمونوتراپی, جامعه سرطان آمریکا, پراکسیدازی, کورنل, ایمونوگلوبولینی, لیکوئید, اکستریموفیل, فیزیولوژیک, ویروس, هرپس سیمپلکس, نسخه‌های, نور, VLDL : مخفف و مختصر شده VERY LOW DENSITY LIPOPROTEIN,