مطالعه تعدادي از فاكتورهاي بيوشيميايي و هماتولوژيكي در كارگران يك واحد توليدي اكسيد روي مشكوك به افزايش غلظت پلاسمايي روي