کلسترول بالا درسنین 40 سالگی احتمال بروز بیماری آلزایمررا افزایش میدهد