اعضاء هیئت علمی سایت فاسکو

marand
علي  چوپاني
دانشجوی دکترای تخصصی
بیوشیمی
saremlab
سامان  سعادت
Ph.D
میکروب شناسی پزشکی
Nemati
هوشنگ  نعمتي
دانشجوی دکترای تخصصی پزشکی مولکولی
علوم آزمایشگاهی
z_biotech
زهرا  ريخته گران تهراني
دانشجوی دکتری تخصصی
بیو تکنولوژی پزشکی